Tsiaj ntawv txiv tab: 17 tus

T    t

K   k

P   p

X   x

S   s 

L   l

N   n

M  

D  

Q   q

V   v

R   r

Z   z

Y   y

C   c

F   f

H   h

 

Tshiaj ntawv txiv txooj ob tug sib txis muaj 22:

TH

TS

TX

KH PH PL XY
NT NK NP NQ NR NY NC
ML DH QH RH CH HL HM

HN

ntxiv tus DL

Tshiaj ntawv txiv 3 tug sib txis muaj 14:

TSH TXH PLH NTX NTS NTH  NPL
NPH

NQH

NKH NCH NRH HNY HML

Tshiaj ntawv txiv 4 tug sib txis muaj 3:

NPLH

NTSH

NTXH

Tsiaj ntawv niam tab 6 tus:

A   a

e

i

o

w

u

Tsiaj ntawv naim txooj 7 tus

AI AU AW EE IA OO UA

Tsiaj ntawv cim 8 lub suab:

cim ntuj cim av cim siab cim mus cim niam cim neeg cim tod cim ua
j v b s m g d ua

Comment Box is loading comments...
Main Menu